Záruka

Nahoru

Záruka a Záruční podmínky

Společnost BLACHDOM PLUS s.r.o., sídlem Strojnická 373, 735 62 Český Těšín – Mosty, identifikační číslo: 03665020, co by prodávající, poskytuje na veškeré jí prodávané zboží záruku za jakost v základní délce dvou let ode dne dodání zboží.
Vedle výše uvedené základní záruky za jakost, jmenovaná společnost poskytuje prodlouženou záruku za jakost, a to výhradně na dále specifikované střešní krytiny výrobní řady PLUS LINE včetně příslušných klempířských prvků vyrobených z totožného materiálu a dále na okapový systém dodávaný společností BLACHDOM PLUS s.r.o.


Prodloužená záruka za jakost se uplatní pouze v případě dodržení záručních podmínek a po provedení registrace - viz pdf dokument níže. Prodloužená záruka se vztahuje na výše popsané krytiny vyrobené z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného (min.275g/m2) plechu o síle min. 0,45mm a více, jak rovněž krytiny vyrobené z hliníkového plechu o síle min. 0,60mm, který je dodatečně ošetřený organickým povlakem o síle min. 25µm. Záruka se nevztahuje na spodní ochranný lak. Prodloužená záruka za jakost je poskytována pouze v případě, že dotčené zboží bude registrováno prostřednictvím níže připojeného registračního formuláře. Poskytnutá prodloužená záruka za jakost se pro výše uvedené zboží poskytuje pouze pro případ výskytu vad, kterými jsou perforační koroze a trvanlivost (přilnavost) organické vrstvy, přičemž délka této prodloužené záruky za jakost je uvedena níže.


Druh výrobku:                                                       FUNKČNOST                                     TRVANLIVOST ORG. VRSTVY

ocelové krytiny s povrchovou úpravou
PE lesk - 25µm                                                                        20 let                                                      10 let

ocelové krytiny s povrchovou úpravou
PE mat - 35µm                                                                         20 let                                                      10 let

ocelové krytiny s povrchovou úpravou
PU lesk HDX - 55µm, PU mat STORM - 50µm                         40 let                                                      30 let    

ocelové krytiny s povrchovou úpravou
PE mat Quartz - 45µm                                                              30 let                                                     20 let          


ocelové krytiny s povrchovou úpravou
SSAB CROWN BT - 26µm                                                            40 let                                                    30 let

ocelové krytiny s povrchovou úpravou
SSAB Mat - 30µm                                                                        40 let                                                    20 let

hliníkové krytiny s povrchovou úpravou
PE mat - 25µm                                                                            50 let                                                    20 let      

krytiny s povrchovou úpravou
Aluzinek 185g                                                                             20 let                                                     20 let        
 


BLACHDOM PLUS s.r.o. poskytuje tuto prodlouženou záruku za jakost s tím, že barevný odstín se může lišit od původního na celé ploše krytiny nebo na jeho části v závislosti na klimatických podmínkách a působení těchto jevů na části střechy s různou intenzivitou (mrazové kotliny, agresivní prostředí apod.,). Změny barevného odstínu tudíž není možno reklamovat jako záruční vadu. Na případnou reklamaci nebude brán zřetel v případě nedodržení podmínek skladování, manipulace a provozu uvedených v provozním listu – pro střešní krytiny a doplňky Omak Line, bude-li vada důsledkem nedodržení těchto podmínek.  Záruční doba u obou druhů záruk za jakost začíná běžet ode dne, kdy si kupující převzal zboží nebo kdy si jej měl převzít. Prodloužená záruka za jakost platí v případě užití zboží na území České republiky a států, jejichž klimatické podmínky jsou obdobné.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Tato záruka se vztahuje na ocelové pokované a hliníkové plechy používané na střešní a nástěnné vnitřní a vnější krytí včetně střešních doplňků vyrobených s totožného materiálu.
2.Záruka platí při použití plechů v běžném prostředí.
3.Záruka neplatí při použití v korozívním, nebo agresivním prostředí, např. vzduch s velkým obsahem solí a jiných agresivních látek, ve stálém styku s vodou, ve styku s chemikáliemi a korozívními výpary, ve styku s popely a cementovým prachem, v přímém styku s mokrým dřevem, betonem nebo zeminou, ve styku se zvířecími výkaly, ve styku s mědí nebo kapalinou vytékající z měděných trubek, okapů, ploch.
4.Záruka neplatí pro povrchy, na kterých se provedly natěračské úpravy, rovněž v místech mechanicky nebo chemicky poškozených. Záruka neplatí pro plechy v provedení pozink a aluzinek 150g. Tyto výrobky je nutno v co nejkratší době od převzetí ošetřit dodatečným ochranným nátěrem nebo jiným konzervačním přípravkem.
5.Záruka se nevztahuje na případnou korozi spodní strany plechů, která je ošetřena ochranným lakem.
6.Záruka platí, jestliže se plechy skladují dle pokynů, které jsou uvedené v dokumentech "Montážní návod", „Provozní list", „Záruční list” jestliže se instalují pomocí vhodných upevňovacích prvků (koupených u výrobce), jestliže je použito nářadí a postupy, které jsou uvedené v dokumentech "Montážní návod", „Provozní list" a „Záruční list”.
7.Záruka platí, jestliže se plechy udržují odborným způsobem a nahromaděné nečistoty a usazeniny jsou správně a pravidelně odstraňovány.
8.Záruka na klempířské výrobky nebo rovinné plechy platí za podmínek, že výroba klempířských prvků proběhla při minimální pracovní teplotě +5˚. Záruka zaniká v případě, kdy ohyby u klempířských prvků byly vícekrát namáhané ve stejném místě.
9. Záruka platí jen v případě, že u střech se sklonem víc jak 20stupňů jsou zamontované protisněhové prvky (mříže, zábrany, protisněhové háky) dle doporučení výrobce.
10.Záruka se může uplatnit jen v případě, že poškození se objevily alespoň na 5% povrchu.
11.Záruka se může uplatnit jen v případě, že montáž krytiny proběhla do 3 měsíců od zakoupení při zachování veškerých postupů týkajících se správného skladování uvedených v dokumentech „Montážní návod", „Provozní list" a „Záruční list”.


PROVOZNÍ LIST

1.Při předání zboží je nutno toto zkontrolovat, zda nejsou na zboží viditelné vady a poškození. Veškeré vady je nutno ihned nahlásit prodávajícímu, nejpozději však do provedení montáže. Po provedení montáže byť minimální části zboží již nelze zjevné vady zboží reklamovat.
2.Veškeré zboží z ocelového plechu nebo plechu s organickým povlakem lze v originálním balení skladovat maximálně 3 týdny, a to výhradně ve větraných, suchých prostorách bez přímého vlivu slunečního záření bez kolísání teplot. Minimální odstup od podlahy je 250mm. V případě zboží, které je dodatečně ošetřené ochrannou lepící folii, je nutno zabránit promrznutí nebo skladování v nízkých teplotách (folie je potažená lepidlem na bázi vody). Ochrannou folii lze bezpečně odstranit při minimální teplotě +5ºC. V případě skladování zboží je nutno bezpodmínečně ochrannou folii odstranit z povrchu střešní krytiny. Tato folie je určená pouze pro ochranu materiálu během přepravy zboží.
3.Zboží z ocelového plechu nebo plechu s organickým povlakem nesmí být skladované v místech, kde dochází ke kolísání teplot a vlhkosti. Takové prostředí, kde kolísají teploty a vlhkost, může způsobit vznik kondenzátu mezi ocelovými šablonami nebo plechem ve svitku a následně ke vzniku korozního prostředí a samotné koroze.
4.V případě proniknutí vody (na stavbě, během dopravy apod.) mezi šablony nebo obalový materiál je nutno bezpodmínečně zboží osušit a tím zabránit vzniku korozního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o zboží s organickým povlakem, aluzinek nebo pozink.
5.Střešní krytiny a okapové systémy, jakož i jiné zboží z ocelového plechu potažené organickým povlakem je nutno pravidelně kontrolovat min. 1xročně. Je nutno dbát zejména na odstranění nečistot a usazenin, které po delší době působení můžou tvořit korozní prostředí. Dále pak je nutno odstranit mimo jiné mech a jiné porosty. Pokud je toto zboží uskladněné, je nutno provádět kontrolu jeho stavu min. 1xměsíčně, zda během skladování nedochází k udržování kondenzačních par v prostoru mezi ocelovými šablonami. Pokud během skladování dojde k promoknutí, materiál je nutné osušit a dodatečně ošetřit vhodným (běžně dostupným) konservačním olejem.
6.Během přepravy musí být zboží dostatečně chráněné proti dešti a jiným vnějším vlivům tak, aby během přepravy nedocházelo k mechanickému poškození plechu.
7.Během vykládky je třeba dbát pokynů výrobce. Nesmí dojít k poškození organického povlaku. Je zakázáno posunovat plechy po sobě nebo po zemi. Při použití mechanizace a jiných prostředků během vykládky je zakázáno používat ocelových lan nebo jiných vazacích prostředků, které můžou způsobit mechanické poškození povrchové úpravy plechů. Jednotlivé šablony je nutno přepravovat ve svislé poloze tak, aby nedocházelo k prohnutí krytiny. V opačném případě nesprávné zacházení hrozí deformací zámků.
8.Jestliže je nutno zboží skladovat déle než 3 týdny, je nutné proložit jednotlivé tabule lištami a zajistit tak cirkulaci vzduchu mezi jednotlivými tabulemi. Je dovoleno skladovat maximálně 3 palety na sobě, které musí být vyspádované tak, aby mohl vzniklý vodní kondenzát volně odtékat. POZOR – dlouhodobé skladování výrobků s ochranou fólii způsobí trvalé poškození organického povlaku. Pokud je potřeba dlouhodobého skladování je nutné omezit skladování na minimum. Maximální doba skladování v suchých a provětraných prostorách bez originálního balení je 3 měsíce. V opačném případě odběratel ztratí záruky na dodané zboží.
9.Veškeré úpravy spojené s prostřihy, krácením apod. prodávající doporučuje provést na zemi, na jednom místě. K tomuto účelu se používají klasické nůžky na plech, ruční pilka na železo, nebo elektrické prostřihovací nůžky (vibrační nůžky např. od výrobců Modeco, Bosch, Makita, Narex). JE DŮRAZNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ KOTOUČOVÝCH PIL NEBO UHLOVÝCH BRUSEK! – v tomto případě dochází k termickému znehodnocení zboží a vzniku korozního prostředí.
10.Veškeré místa řezů a prostřihů je třeba ošetřit správkovou barvou (rovněž místa řezů provedené výrobcem). Stejným způsobem je nutno postupovat v případě oprav v místech, kde došlo k poškrábání organického povlaku. Doporučujeme použít správkovou barvu od společnosti Blachdom Plus s.r.o. tj. barva, která je prokazatelně vhodná pro opravu krytin s organickým povlakem. Během montáže je nutno zvlášť ošetřit správkovou barvou okapní hranu krytin nebo trapézů (vyvedené do okapu jsou náchylnější na vznik koroze) – v opačném případě může po nějaké době dojít k poškození organického povlaku a vzniku korozního prostředí.
11.Po dokončení montáže je nutno střešní plášť očistit vhodným způsobem tak, aby na plechu nezůstaly ocelové zbytky a špony vzniklé během prostřihů nebo kotvení krytiny. Veškeré kovové části, byť minimální, můžou způsobit vznik koroze.
12.Pro zachování životnosti materiálů a zboží dodávaných společností BLACHDOM PLUS s.r.o. je nutno postupovat dle pokynů uvedených v uzavřené smlouvě a dokumentech „Montážní návod", „Provozní list" a „Záruční list”. Použití vlastních zásad a postupů může vést k trvalému poškození organického povlaku a to chemickým nebo mechanickým způsobem. V takovém případě prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku použití jiných zásad a postupů.
13.Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách www.blachdomplus.cz v sekci Materiály ke stažení. Dokumenty jsou volně dostupné nebo na vyžádání u kteréhokoliv zástupce společnosti BLACHDOM PLUS s.r.o. nebo je lze vyzvednout přímo na prodejně jmenované společnosti.
14.Tento Provozní list kupující obdrží vždy s objednaným zboží.   (169kb)